A- A A+

เมนู

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ ๑


          เวทีประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๗๐๑  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน  ๔๑ คน  โดยนายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะทำงาน ประธานคณะทำงาน รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม มอบหมาย 

นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงานกล่าวถึงความเป็นมาและสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  และการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   ในส่วนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาไว้มาพิจารณาเพื่อดำเนินงานเพิ่มเติม โดยได้กำหนดวาระการปฏิรูป ๕ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑  ๑๘ เดือน (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) เป็นช่วงเร่งรัดการปฏิรูปในด้านต่างๆให้สอดคล้องกัสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาโยบายรัฐบาล   ระยะที่ ๒-ระยะที่ ๕ ช่วงละ ๕ ปี เป็นการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐ ปี) จนถึง ปี ๒๕๘๐

12717681 1020299391366409 6932511377021933665 n 12728913 1020299394699742 1091889577141271879 n 

สำหรับการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม นั้นนอกจากเป็นผลสืบเนื่องจากการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วใน (ร่าง)รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ยังได้กล่าวถึงมาตรฐานจริยธรรม เช่น มาตรา ๙๖ การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ (๑๓)        ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง รวมถึงในปัจจุบัน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ก็มีการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของตน นอกจากนั้นรัฐบาลปัจจุบันเห็นความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมากโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะกำหนดให้ทุกวิชาแกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชาผู้จัดทำหลักสูตรจะต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นจึงขอให้คณะทำงานร่วมพิจารณาความเห็น และแนวทางในการกำหนดมาตรฐานกลาง  โดยไม่เน้นแค่การดำเนินงานในรูปแบบรณรงค์ หรือสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาแต่เป็นเกณฑ์ที่สามารถวัดและอธิบายคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกระบวนการในการดำเนินงานนั้น  เบื้องต้นใช้วิธีการแบ่งคณะทำงานออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มการศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดทำมาตรฐาน  รวมถึงค้นหาหน่วยงานต้นแบบที่คณะทำงานได้ทำการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม เพื่อเป็นตัวอย่าง และรวบรวมสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาเพื่อจัดทำเอกสารเสนอเข้าคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม โดยพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาเป็นประธาน และบรรจุเป็นวาระเพื่อเสนอต่อสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ต่อไป

12742558 1020299468033068 4775095636367770643 n 12745684 1020299588033056 5928053904313395853 n

นายสิน สื่อสวน รองประธานคณะทำงานนำเสนอ ภาพรวมของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการจัดทำมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อช่วยในการวัดและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม เนื่องจาก ถ้ารณรงค์ให้มีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา โดยเฉพาะเป็นการดำเนินงานในมิติขององค์กร เพื่อให้แต่ละองค์กรไปพัฒนาสมาชิกขององค์กรตนเอง  โดยเบื้องต้นได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังนี้   มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙  (๔ เดือน) จะได้ร่างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเบื้องต้นของแต่ละกลุ่ม  มิถุนายน ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐ (๑๒ เดือน) เป็นการนำมาตรฐานไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่สมัครใจ โดยจะมีการประเมินปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ในระหว่างการดำเนินงานในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ความคิดเห็นที่ประชุมเพิ่มเติม

     ๑.      เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องภายในจิตใจที่ต้องอาศัยการบ่มเพาะ คือ ควรต้องมีการอบรมสั่งสอนด้วยการประพฤติปฏิบัติ รวมถึงต้องอาศัยการมีส่วนรวม จากครอบครัวจะทำให้เกิดการกำหนดมาตรฐานความดีงามของตนเอง

๒.    การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องเน้นการเปลี่ยนจิตสำนึกโดย ใช้แนวทางของต้นแบบ และต้องดำเนินงานในทุกกลุ่มของสังคม ทำในภาพรวม โดยยกกรณีตัวอย่างของการดำเนินงานสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณที่ดำเนินงานทั้งองค์กร ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้เกิดความตระหนักรู้ สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำส่งผลให้คุณธรรมเกิดสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาทั้งสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา ผลพลอยได้ คือ ผลการเรียนดี และขยายผลไปยัง ๗๐๐ สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาทั่วประเทศ รวมถึงขยายไปยังหน่วยงานอื่น เช่นโรงพยาบาล เกิดการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา

๓.     ปัญหาของสังคมไทยนอกเหนือจากปัญหาคอร์รัปชัน คือ การแตกความสามัคคี ซึ่งเกิดจากการมีอัตตาตัวตนสูง บรรทัดฐานของสังคมเสื่อมลง  ทุกคนมุ่งผลประโยชน์ของตนเอง ยึดกลุ่มของตนเอง ทำทุกวิถีทางที่จะได้รับชัยชนะ  ไม่มองประโยชน์ส่วนรวม  การแก้ไขจึงควร เน้นให้ทุกคนตระหนักรู้และพร้อมลงมือปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้อง เขียนลายลักษณ์อักษร แต่ทำเป็นแบบอย่างเนื่องจากการทำเป็นลายลักษณ์อักษร อาจมีปัญหาเรื่องการตีความ การหาช่องว่าง

๔.    ควรมีตัวอย่างรูปธรรมมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยถอดองค์ความรู้กระบวนการ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน

๕. การปฏิรูปต้องดำเนินงานทั้งระบบ โดยการจัดทำมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมนี้ต้องเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของกรรมาธิการชุดอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

กรอบและทิศทางการดำเนินงาน

ช่วงแรก    ระยะพัฒนา ทบทวนการดำเนินงานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ผ่านมาทั้งเนื้อหาสาระ หน่วยงานองค์กรที่ดำเนินงานรวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในกลุ่มการศึกษา กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน และกลุ่มสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา และกำหนดประเด็นคุณธรรม เพื่อจัดทำเป็นเอกสารสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาในแต่ละกลุ่มองค์กร

ช่วงที่สอง   ระยะนำไปใช้ การนำสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการโดยหน่วยงานองค์กรที่สมัครใจ พร้อมดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ช่วงที่สาม  ระยะขยายผล โดยนำผลจากการดำเนินงานมาทบทวน สังเคราะห์สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาเพื่อยกระดับจากการดำเนินงานวิจัยไปสู่การกำหนดเป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นอาจมีการเชิดชู การมอบรางวัล ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการประกวด แต่เป็นการให้กำลังใจในการดำเนินงาน

กรอบทิศทางการดำเนินงานเพิ่มเติมจากที่ประชุม

 • ควรมีรูปแบบที่เริ่มจากง่าย(เชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
 • ควรดำเนินงานในรูปแบบการส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานคุณธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาดำเนินงานตามบริบทของสังคม ของหน่วยงาน ค้นหาค่านิยมหรือคุณค่าของตนเอง แล้วนำมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์
 • ควรมีการปรับความคิดให้ตรงกันในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้แนวทางที่เป็นสากลโดยใช้ค่านิยมนำไปสู่เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากค่านิยมเปรียบเทียบได้ และชัดเจน ถ้าสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาพัฒนาค่านิยมได้ จะเกิดคุณธรรมเพราะเกิดชุดความคิดที่ดี  การพัฒนาค่านิยมไปสู่สังคมจะเป็นบรรทัดฐานของสังคม(จริยธรรม)ดังนั้นก่อนกำหนดมาตรฐาน จึงต้องหาค่านิยมที่ปรารถนาของคนไทย
 • การกำหนดประเด็นคุณธรรม จริยธรรมควรดำเนินการทั้งประเทศ เน้นการจัดทำแนวทางการส่งเสริมรับรองมาตรฐานมากกว่าการตรวจสอบ การจัดทำกระบวนการในรูปแบบประชามติและเสนอเป็นกลุ่ม
  • ต้องไม่กำหนดเฉพาะเนื้อหาแต่ต้องพิจารณาในระดับต่างๆ เช่น Good governance (การบริหารจัดการโดยองค์กรต้องมีระบบพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม)  Production (การผลิต /การบริการ การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า)  Beyond production/service  (มีการดำเนินการเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากกว่าการดำเนินงานหลักของตนเอง)
  • ไม่ควรจัดทำมาตรฐานเชิงบังคับ หรือตัวชี้วัดที่ให้โทษ แต่เป็นมาตรการเชิงส่งเสริม เช่น มีคุณธรรมดีอาจมีรางวัล โดยให้การรับรองมาตรฐานคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณธรรม โดยมองว่าองค์การเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม เพราะสภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ
  • ควรดำเนินงานโดยเน้นในเรื่องการเติบโตและการพัฒนาอย่างมีจริยธรรม ควรนำองค์กรภาครัฐเข้ามาร่วม และให้ภาครัฐขับเคลื่อนเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็น โดยอาจมีแนวทางดำเนินการที่ทำได้เร็ว(Quick win) เพื่อให้เห็นความสำเร็จโดยใช้จังหวะรัฐบาลพิเศษให้ผู้นำประเทศเป็นแบบอย่าง เช่น ในกรณีของผู้นำสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาที่ห้ามปูพรมแดง ห้ามเลี้ยงต้อนรับเป็นต้น โดยรัฐบาลนี้อาจยกเลิกบางค่านิยมและทำเป็นแบบอย่าง และที่จะทำในระยะยาวอีกส่วนหนึ่ง 
 • ควรขยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นสาระหลักของสังคมโดยอาจแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ
 • ควรดำเนินงานมาตรฐานในเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

ได้แก่

 • ระยะที่ ๑  ผู้ที่พร้อมเข้าร่วม 
 • ระยะที่ ๒ การขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • ระยะที่ ๓ การขยายไปสู่ระดัสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาโยบาย
 • ควรสร้างมาตรฐานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมควบคู่ไปกับด้านอาชีพ การประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยไม่แยกความดีออกจากอาชีพควรเน้นการเติบโตอย่างมีจริยธรรม หรือการที่จะประสบความสำเร็จการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรอย่างมีจริยธรรม
 • เนื่องจากข้อจำกัดของเวลาควรดำเนินงานในการศึกษาต่อยอด เช่น จากการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมใน ๑๑ วิชาชีพ เป็นต้น โดยศึกษาบรรทัดฐานของสังคมไทยในแต่ละวิชาชีพที่เป็นวิถีปฏิบัติ โดยบรรทัดฐานอาจต้องปรับตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ต้องหาค่านิยม สร้างชุดความเชื่อ และสร้างกระบวนทัศน์
 • ควรนำมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมนี้ผนวกเข้ากับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม

 • ควรนำหลักมาตรฐานจริยธรรมสากล เป็นปรัชญาที่ยอมรับมาปรับใช้  ได้แก่ ความดีคือการเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยอาจใช้หลักศาสนาได้แก่  เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา และจิตอาสา หรือหลักคนดีตามหลักศาสนาคือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดผู้อื่น ประกอบอาชีพสุจริต
 • อาจนำหลักวัฒนธรรมและประเพณี รวมกับกระแสสังคมที่ดียุคใหม่มากำหนดเป็นประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • ควรร่วมกันกำหนดค่านิยมของสังคมไทยก่อน โดยอาจจำแนกเป็นค่านิยมต่อตนเอง และค่านิยมต่อสังคม โดยอาจนำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. มา ๓-๕ ประการ เช่น  ค่านิยมต่อตนเอง ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย  และค่านิยมในสังคม คือ ซื่อตรง รับผิดชอบ พอเพียง เป็นต้น
 • การกำหนดค่านิยมสามารถดำเนินงานโดย การกำหนดจากผู้นำที่เป็นที่ศรัทธาของประเทศ การใช้กระบวนการศึกษาวิจัย  หรือการใช้กระบวนการ Shared value ที่แต่ละคนร่วมกันกำหนดว่าค่านิยมของสังคมไทยคืออะไร
 • ควรกำหนดประเด็นคุณธรรมที่ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องหนึ่งจะส่งผลให้คุณธรรมด้านอื่นๆตามมา เช่น ส่งเสริมในเรื่อง ซื่อตรง เสียสละ มีวินัย พอเพียง มีความรับผิดชอบ  หรือประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยงานองค์กร เช่น ภาคสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาเน้น ในเรื่อง ความซื่อตรง (การจัดการต่อตนเอง) เป็นต้น
 • สภาพปัญหาปัจจุบัน เกิดจากปัญหาการทุจริตเป็นรากเหง้า คือการไม่รู้จักแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อผู้ใดเห็นแก่ตัว จะนำทรัพยากรส่วนกลางมาเป็นของตน ของพวกพ้อง จึงอาจกำหนดประเด็นคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหา
 • อาจดำเนินงานศึกษาประมวลจริยธรรมที่มีของหน่วยงานต่างๆ ที่มีมากมายและหลากหลาย และจัดทำเป็นมาตรฐานกลาง

องค์กรที่จะเข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย

 • หน่วยงาน/องค์กรได้แก่  ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ภาคชุมชน องค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
 • กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มประชาสังคม กลุ่มช่วงวัย (กลุ่มเด็กเล็ก  กลุ่มเยาวชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป)  เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • ควรยึดหลัก บวร (สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา วัด สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา) และให้วัดมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมกัน
 • ความเข้มแข็งของกลไกในการตรวจสอบ เช่น องค์กรอิสระที่ควรกำหนดในเรื่องการทำผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงในส่วนนักการเมือง ตาม(ร่าง)รัฐธรรมนูญ  
 • ควรใช้หลักภาระหน้าที่ที่แต่ละองค์กรต้องทำ ใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำตามนั้น โดยยึดหลักวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • ในส่วนภาคราชการเสนอให้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีกลไกในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาคราชการ ทั้งส่วนบริหาร ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นตัวเชื่อมและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดคุณธรรมในภาคราชการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอและมีมติ ดังนี้

๑.       ควรดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยจัดทำเป็นมาตรฐานกลางที่ทุกหน่วยงานต้องมี และนำไปต่อยอดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรนำไปปรับใช้

๒.       องค์กรที่จะนำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ไปดำเนินการนำร่อง มี ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรภาครัฐ  กลุ่มการศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา และกลุ่มประชาสังคม (NGO)  สำหรับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งของนักการเมือง อาจศึกษาเพิ่มเติมและให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

๓.     คุณธรรมพื้นฐานที่จะนำมากำหนดเป็นมาตรฐานกลาง คือ เรื่องความซื่อตรง มีวินัย  เสียสละเพื่อส่วนรวม และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นบทสรุปเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทยจากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๖